Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 2 metai.
Baigę mokyklą gauna automobilių elektros įrengimų remontininko profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas M44071603
Kodas pagal ISCED
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 2 m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Automobilių elektros įrengimų remontininko
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2017, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Pagal automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę mokymo programą numatyti 8 privalomieji moduliai ir 5 pasirenkamieji moduliai.Privalomosios kompetencijos:1. Atlikti metalo technologinius darbus.2. Prižiūrėti ir taisyti automobilių variklių elektros įrenginius.3. Prižiūrėti ir taisyti OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginius.4. Prižiūrėti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginius.5. Prižiūrėti ir taisyti automobilių transmisijos elektros įrenginius.6. Prižiūrėti ir taisyti automobilių važiuoklės elektros įrenginius.7. Prižiūrėti ir taisyti automobilių elektros įrangą.

8. Prižiūrėti ir taisyti automobilių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginius.

 

Pasirenkamosios kompetencijos:

1. Vairuoti automobilį.

2. Atlikti automobilio elektroninių valdymo blokų programavimą.

3. Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką ir taisymą.

4. Montuoti papildomą elektros įrangą.

5. Atlikti kėbulo techninį aptarnavimą.

 

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Automobilių elektros įrengimų remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio elektrinių ir elektroninių prietaisų ir sistemų diagnostikos, techninės priežiūros, gedimų paieškos ir jų šalinimo darbus; žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.– 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas mokės patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, diagnostikos priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti elektrinių ir elektroninių prietaisų gedimus, juos pašalinti laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus; parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

– 

Automobilių elektros įrengimų remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė.

– 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.