VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ONA KERŠIENĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

VITA ŽUKAUSKAITĖ – socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja

AGNĖ JAKUBAUSKAITĖ – mokymo dalies administratorė, komisijos sekretorė

TADAS KLEVAS – profesijos mokytojas metodininkas, komisijos narys

LAIMA KIMŠTIENĖ – gimnazijos skyriaus vedėja, komisijos narė

JURGITA BARTAŠEVIČIENĖ – biologijos mokytoja metodininkė, komisijos narė

RŪTA ČESNULEVIČIENĖ – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos narė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS:

Tikslas — organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams pagal jų gebėjimus.

Uždaviniai:

• Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą;

• Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, akcijose, konkursuose;

• Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, smurto, patyčių ir kitus atvejus;

• Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokinio atstovams pagal įstatymus.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


Grįžti