KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SU ERASMUS+

 • Titulinis
 • KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SU ERASMUS+

ERASMUS+ PROGRAMOS KA 1 PROJEKTAS „KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SU ERASMUS+“ PROJEKTO Nr. 2017-1-LT01-KA102-035112

  

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kaip koordinuojantis partneris dalyvauja ERASMUS +  projekte „KVALIFIKACIJŲ TOBULINIMAS SU ERASMUS+“

 

PROJEKTO TIKSLAS:

 

Mokytojams:

tobulinti mokytojų profesines žinias, praktinio mokymo metodus, siekiant kokybiško automechanikų rengimo modulinių programų  įgyvendinimo.

Mokiniams:

tobulinti praktinius gebėjimus, techninius įgūdžius ES šalių įmonėse, siekiant įgyti realios darbo patirties, būtinos sėkmingai integracijai į darbo rinką.

 

PLANUOJAMA  28-IŲ PROFESINIO MOKYMO MOKINIŲ PRAKTIKA ĮMONĖSE UŽSIENYJE:

 1. Ispanijoje- 12 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei,
 2. Vokietija- 12 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei,
 3. Lenkija- 12 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei,
 4. Prancūzija- 12 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei.

 

Atrankos kriterijai:

 1. Motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai atrankos komisijai pateiks anketas-prašymus, pristatys savo motyvaciją pokalbio metu);
 2. Profesinio mokymo pasiekimai – atrankos komisija aptars kandidatūras su grupių auklėtojais, profesijos mokytojais;
 3. Aktyvus dalyvavimas mokyklos visuomeninėje veikloje – atrankos komisija aptars kandidatūras su grupės auklėtojais, socialine pedagoge;
 4. Užsienio kalbos žinios (Europass CV pildymas anglų kalba, trumpas savęs pristatymas anglų kalba, ne žemesniu nei A2 lygiu);

 

PLANUOJAMI  16-OS DARBUOTOJŲ MOKYMAI UŽSIENYJE:

 1. Ispanijoje- 5 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei,
 2. Vokietija- 5 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei,
 3. Lenkija- 5 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei,
 4. Prancūzija- 5 dienų trukmės + 2 dienos, skirtos kelionei

 

Atrankos kriterijai:

  1. Pirmenybė teikiama darbuotojams, į stažuotę užsienyje vykstantiems pirmą kartą;
  2. Iindėlis į profesinio mokymo procesą (dalyvavimas programų rengime,  profesinio meistriškumo konkursų organizavime, metodinės medžiagos rengime) – vyks atrankos komisijos pokalbiai su metodinių grupių vadovais ir skyrių vadovais apie kandidatų dalyvavimo mokyklos veikloje intensyvumą;
  3. Profesinė patirtis (kvalifikacinė kategorija, darbo stažas);
  4. Motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai atrankos komisijai pateiks anketas-prašymus, pristatys savo motyvaciją pokalbio metu);
  5. Užsienio kalbos žinios (Europass CV pildymas anglų kalba, trumpas savęs pristatymas anglų kalba, ne žemesniu nei A2 lygiu);
  6. Iniciatyvumas, komunikabilumas – atrankos komisija kalbėsis su metodinių grupių vadovais ir skyrių vadovais

   

  DALYVIŲ ATRANKOS VYKDYMAS:

  1. Mokyklos direktoriaus įsakymu bus sudaryta komisiją projekto dalyvių atrankos vykdymui. Atrankos komisiją sudarys ne mažiau kaip 3 asmenys.
  2. Atrankos komisija surinks dalyvių anketas-prašymus dalyvauti atrankoje (anketose-prašymuose dalyviai turės pagrįsti savo profesinę ir dalykinę patirtį, susijusią su projektu; pagrįsti motyvaciją dalyvauti projekte);
  3. Atrankos komisija posėdžio metu išrinks tinkamiausius projekto dalyvius, posėdžiai bus įforminami protokolais.
  4. Informacija apie dalyvių atrankos rezultatus bus paskelbta mokyklos informaciniame stende, internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle.

   

  MOKYTOJŲ  DARBO STEBĖJIMŲ VIZITŲ UŽSIENYJE PRIPAŽINIMAS:

  Europass Mobilumo dokumentas ir partnerių institucijų išduoti pažymėjimai bus naudojami projekte dalyvavusių asmenų kvalifikacijos tobulinimo pripažinimui. Šiuose dokumentuose atsispindės mokymosi vizito trukmė, tikslas, projekte dalyvavusių asmenų pasiekimai per praktikos/mokymų laikotarpį, tokiu būdu jų kvalifikacijos pripažinimas bus aiškus ir konkretus, tiksliai įvardijantis patobulintas profesines, kalbines ir bendrąsias kompetencijas.

   

  PLANUOJAMI PROJEKTO REZULTATAI:

  Dalyvaudami suplanuotose projekto veiklose, dalyviai patobulins šiuos pasiekimus ir kompetencijas:

  Mokiniai:

  -susipažins su Europos  šalyse vykdomomis automechanikų rengimo programomis;

  -patobulins praktinis gebėjimus ir techninius įgūdžius;

  – pakeis požiūrį į tarpkultūrinį sąmoningumą, toleranciją ir visuomeniškumą ;

  -įgis žinių apie priimančios šalies kultūrą;

  – patobulins bendrąsias kompetencijas;

  – pagerins užsienio kalbos žinias.

   

  Mokytojai:

  – patobulins profesines žinias apie profesiniame mokyme taikomas naujausias technologijas;

  – įgys žinių  apie inovatyvius praktinio mokymo metodus ir įrankius, naudojamus ES šalių mokymo procese;

  – įgys programų atnaujinimo patirties;

  – susipažins su  mokymo/si procesų organizavimo praktika;

  – patobulins žinias apie modulinio mokymo organizavimo praktiką;

  – plėtos tarpkultūrinius įgūdžius, ugdys toleranciją;

  – plėtos bendradarbiavimo  ryšius su užsienio partnerinėmis institucijomis;

  – pagerins užsienio kalbos žinias.

   

  Šie projekto dalyvių pasiekimai  atitinka Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos poreikius kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse, nurodytus mokyklos strateginiame plane ir prisideda prie sėkmingo kokybės užtikrinimo veiklų įgyvendinimo.

   

  PROJEKTO REZULTATŲ SKLAIDAI BUS ORGANIZUOJAMOS ŠIOS VEIKLOS:

  Po kiekvieno vizito mokyklos bendruomenš bus supažindinta su gerąja patirtimi metodinių grupių susitikimų metu.

  Darbo grupės nariai susipažins su vizitų dalyvių mokinių parengtomis PP prezentacijomis anglų kalba, įvertinančiomis gautą patirtį, kultūrinius skirtumus, išsakys pastabas ir pasiūlymus.

  Po paskutinio mobilumo vizito bus organizuotas mokyklos renginys mokyklos bendruomenei „Projektų diena“, kurioje tarp pristatomų projektų savo prezentacijas pristatys  mobilumo vizituose dalyvavusių mokinių grupės.

  Bus parengtas straipsnis apie įgyvendintas projekto veiklas ir patalpintas mokyklos svetainėje ir socialiniame tinkle.

  Bus suorganizuotas metodinis renginys – diskusija mokytojams apie užsienio šalių patirtį ir mokykloje galimas taikyti praktikas.

  Projekto dalyviai mokytojai praves po vieną atvirą profesinio mokymo pamoką mokyklos mokytojams. Pamokų metu bus pristatyti inovatyvūs mokymo metodai, įgyti įgūdžiai.

  Bus skurtas informacinis stendas mokykloje apie įgyvendinamą projektą.

  Bus parengta informacija apie įgytas naujas žinias ir kompetencijas ŠMPF „Dalyvių įspūdžių“ skilčiai.

  Bus parengtas straipsnis laikraščiui „Švietimo naujienos“.

   

  PROJEKTO REZULTATŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO VEIKSMAI:

  1. Projekto darbo grupė vertins projekto dalyvių užpildytas ataskaitas Mobility Tools sistemoje;
  2. Bus vertinami projekto dalyvių gauti Europass mobilumo dokumentai, įgytos žinios ir patobulintos kompetencijos;
  3. Projekte dalyvaujančių mokyklų profesijos mokytojų metodinės grupės vertins projekto dalyvių parengtus pranešimus apie darbo stebėjimo vizitus ir parengtų integracijos priemonių aprašymus.
Galerija