UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Mokinių atostogos:
    • Gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo programų (VPM + PMP), mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 

  • Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

  • Oro temperatūrai esant 30 °C yra ukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas III–IV gimnazijos klasių mokiniams. Direktoriaus sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia mokyklos aplinka.

 

  • Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti, Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.