Nuotolinis mokymas

Informacija  tėvams

Mokykla turi leidimą ugdymo procesą  vykdyti nuotoliniu būdu.

Informaciją apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu skelbiama TAMO  dienyne.

Pamokos, vykdomos nuotoliniu būdu, skelbiamos pamokų tvarkaraštyje, kuris skelbiamas https://dienynas.tamo.lt ir mokyklos internetinėje svetaineje  https://vavm.lt

Mokinių atsiskaitymai – rašto darbai, kontroliniai, užduotys kaupiamajam  balui gauti vykdomos virtualioje aplinkoje MOODLE.

Klausimus  dėl  TAMO dienyno  pateikti el.p. gimnazijosskyrius@vavm.lt

Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne. Visus klausimus, susijusius su nuotoliniu mokymu, padeda spręsti grupių vadovai.

Skip to content