.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLA

 

Socialinė pedagogė Vita Žukauskaitė dirba 102 kabinete

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas Kontaktinės valandos
Pirmadienis 7.30 – 16.30 13.00 – 15.30
Antradienis 7.30 – 15.30   7.30 – 11.00
Trečiadienis 7.30 – 15.30 13.00 – 15.30
Ketvirtadienis 7.30 – 15.30   7.30 – 11.00
Penktadienis 7.30 – 15.30   7.30 – 11.00

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

 

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo, todėl gali kisti.

 

Kontaktinių valandų metu socialinė pedagogė individualiai ar grupėse konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus, tarpininkauja sprendžiant konfliktines situacijas, padeda spręsti problemas, susijusias su mokinių socialinės adaptacijos, mokymosi motyvacijos, elgesio, mokyklos lankomumo problemomis.

Klasės valandėlių, laisvų pamokų, paskaitų, renginių metu ugdo mokinių socialinius įgūdžius, taip pat šviečia mokyklos bendruomenę prevenciniais klausimais: žalingų įpročių, nusikalstamumo, socializacijos. Socialinė pedagogė dalyvauja komisijų, veikiančių mokykloje, veikloje: Vaiko gerovės, Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo; savo kvalifikaciją kelia dalyvaudama seminaruose, paskaitose, mokymuose.

Nekontaktinių valandų metu socialinė pedagogė tvarko dokumentaciją, rizikos grupių mokinių bylas; ruošia informacinius stendus, prevencinę medžiagą; rašo projektus; rengia tyrimų ataskaitas; esant būtinybei, drauge su grupės auklėtoju lankosi mokinių namuose; bendradarbiauja, konsultuojasi su kitų institucijų, dirbančių vaikų teisių apsaugos, priežiūros, socialinės pagalbos srityse, specialistais; užsiima savišvieta.

Socialinė pedagogė, teikdama pagalbą mokiniui, bendradarbiauja su grupių auklėtojais, dalykų mokytojais, tėvais, mokyklos ir kitų įstaigų specialistais; atstovauja mokinių interesams kitose institucijose.


Grįžti