Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa

  • Titulinis
  • Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa
PROGRAMOS VAIZDO ĮRAŠAS

Medžiaga rengiama

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

T54071601 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Programos valst. kodas T54071601

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – LTKS IV lygio transporto priemonių remontininko kvalifikacija (arba lygiavertė) arba ne trumpesnė kaip 3 metų profesinė patirtis, atitinkanti kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė – 8 mėn. 50 kreditų

Baigę mokyklą gauna transporto priemonių techniko profesinio mokymo diplomą.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – V

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

  • Transporto priemonių techninės priežiūros organizavimas, 20 mokymosi kreditų
  • Transporto priemonių remonto organizavimas, 15 mokymosi kreditų
  • Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos procesų organizavimas, 10 mokymosi kreditų
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai
KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai organizuoti transporto priemonių techninę priežiūrą, transporto priemonių remontą, transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos procesus.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Transporto priemonių techniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Transporto priemonių remonto techniko darbo priemonės: elektriniai, elektroniniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, skirti automobilių agregatų, sistemų bei junginių techninės būklės diagnozavimui, techninei priežiūrai, ardymui, remontui, surinkimui, reguliavimams ir bandymams atlikti, darbų saugos priemonės, ryšio priemonės, transportas, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

Transporto priemonių remonto technikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Išmanys Europos bei Lietuvos Respublikos standartus, galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos teikimą.

Mokės : nustatyti transporto priemonių agregatų, sistemų bei junginių diagnostikos, techninės priežiūros paslaugų cikliškumą;

planuoti ir organizuoti transporto priemonių agregatų, sistemų bei junginių diagnostikos, remonto, techninės priežiūros paslaugas;

organizuoti ir kontroliuoti variklinių transporto priemonių techninės būklės diagnostikos ir techninės priežiūros atlikimą taikant techninę dokumentaciją ir automobilio gamintojo rekomendacijas;

organizuoti transporto priemonių techninės būklės diagnostikos ir techninės priežiūros darbus užtikrinant kokybės reikalavimus;

organizuoti transporto priemonių techninės priežiūros darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų;

išmanyti eksploatacinių medžiagų atitikimą standartams ir techniniams reikalavimams;

aptarnauti įmonės klientus, organizuojant ir vykdant užsakymus transporto priemonių techninės būklės diagnostikos ir techninės priežiūros darbams;

planuoti medžiagų kiekį ir eksploatacines išlaidas bei darbo sąnaudas pagal pateiktą techninių sąlygų apraš;.

sudaryti eksploatacinių medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas;

pasirengti defektavimo procedūroms numatant defektavimo procedūrų eigą ir priemones;

kontroliuoti transporto priemonių agregatų, sistemų bei junginių detalių remonto procesą ir rezultatus;

valdys transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnozavimo įrangą, atlikti atskirų komponentų patikrą;

organizuoti ir vykdyti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostiką naudojantis kompiuterinės diagnostikos prietaisais ir programomis;

analizuoti diagnostinių prietaisų galimybes, interpretuoti ir vertinti diagnostikos rezultatus;

diegti ir atnaujinti diagnostines programas, programuoti elektronines valdymo sistemas;

susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs transporto priemonių remonto techniko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Skip to content