Kurso ar dalyko keitimo sistema:

 

Mokiniai , dėl vienokių ar kitokių priežasčių norintys pakeisti kursą ar dalyką, privalo:

• parašyti direktoriui prašymą, kuriame nurodo kurso/dalyko keitimo priežastis arba dalykus, kurių jis nesimokė, bet norėtų mokytis,

• su pavaduotoja ar bendrojo lavinimo skyriaus vedėja peržiūrėti individualų mokymosi planą ir gauti sutikimą keisti,

• mokinys, gavęs leidimą keisti kursą/dalyką, su prašymu kreipiasi į keičiamo dalyko mokytoją,

• mokinys išlaiko įskaitą iš atitinkamo kurso programos ar kurso programų skirtumo,

Įskaitų pažymiai pažymint kursą raidėmis B, A įrašomi po metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip metiniai pažymiai.

Mokinys, norintis keisti kursą/ dalyką ar pradėti dalyką mokytis iš naujo, privalo savarankiškai pasirengti ir atsiskaityti už kursą/dalyką, ne vėliau kaip iki II kurso pirmo pusmečio pabaigos.

Mokiniai keisti kursą arba pasirenkamąjį dalyką gali tik po pirmo pusmečio arba baigiantis moklso metams:

• mokytojas, įvertinęs dalykų žinias iš programų skirtumo, parašo mokiniui įvertinimą.

Grįžti