KURSO AR DALYKO KEITIMO SISTEMA

MOKINIŲ PASIRINKTO DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO PAKEITIMO TVARKA

  • Atsižvelgiant į mokinio norą pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus, sudaromos galimybės keisti pasirinktą dalyką ar kursą.
  • Pagal I kurso mokinių pasirinkimus, jei nebuvo jokių mokinių prašymų keisti pasirinktą dalyką, mokymas vykdomas II kurse.
  • Mokiniai gali keisti dalykus, dalykų programos kursus ar modulius nepažeisdami individualaus ugdymo plano reikalavimų.
  • Kito dalyko programą ar programos kursą mokinys gali rinktis, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš tos dalyko programos ar kurso, ar dalyko programos kursų skirtumų. Mokiniui, kuris keičia dalyko programos kursą iš išplėstinio į bendrąjį, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas.
  • Individualūs ugdymo planai keičiami pusmečio ar mokslo metų pabaigoje. Mokslo metų pradžioje ugdymo planai gali būti keičiami išimties tvarka pirmą mokslo metų savaitę, suderinus keitimo galimybes su gimnazijos skyriaus vedėju (patikrinus tvarkaraščio keitimo galimybes ir mokinių skaičių grupėse). Esant galimybei (išskirtinu atveju), suderinus su gimnazijos skyriaus vedėju, individualus mokinio ugdymo planas gali būti pakeistas pusmečio eigoje.
  • Laikant dalyko įskaitą pasibaigus pusmečiui, išlaikytos įskaitos pažymys tampa pusmečio pažymiu, o laikant įskaitą mokslo metų pabaigoje įskaitos pažymys tampa metiniu pažymiu.
  • Apie norą keisti individualų ugdymo planą, mokinys su prašymu kreipiasi į grupės vadovą ne vėliau, kaip likus 20 dienų iki pusmečio pabaigos. Grupės vadovas patikrina individualaus ugdymo plano keitimus ir kreipiasi į gimnazijos skyriaus vedėją dėl galimybės patenkinti mokinio prašymą. Už mokinio individualaus ugdymo plano teisingumą atsako grupės vadovas.
  • Mokinys suderina prašymą su mokytojais, kurie tiesiogiai susiję su mokinio pageidaujamais keitimais. Mokytojai, sutinkantys patenkinti mokinio prašymą, pasirašo ir nurodo tikslią įskaitos datą (jei reikia). Mokinys grąžina prašymą su mokytojų ir grupės vadovo parašais gimnazijos skyriaus vedėjui.
  • Jei įskaitos rezultatas teigiamas, ar įskaitų laikyti nereikia, keitimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Sutvarkytus skolos lapus dalykų mokytojai pristato gimnazijos skyriaus vedėjai per 2 dienas nuo įskaitos laikymo dienos.
  • Laisvai pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių keisti negalima, jų galima atsisakyti pasibaigus pusmečiui arba mokslo metams.
Skip to content