LAISVOS DARBO VIETOS :

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ PROJEKTO VEIKLOS VYKDYTOJAS

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Darbo krūvis  – 0,5 etato.

PROJEKTO „ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS“ (NR. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001)VEIKLOS VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

„Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (toliau – Projektas) veiklos vykdytojas. Projekto veiklos vykdytojo pareigybė užtikrinti tinkamą Projekto veiklos 1.1. „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodinės bazės sukūrimas“ produktų rengimą ir jų kokybės priežiūrą. Projekto veiklos vykdytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Projekto finansavimui skiriamų lėšų.

 

 

Pareigybės lygis – A1

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti inžinerijos aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti patirties rengiant ar įgyvendinant transporto sektoriaus profesinio mokymo programas ir / arba pasiekimų vertinimui skirtas užduotis profesinio mokymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinį mokymą;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

 

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 • rengia kompetencijų vertinimo užduotis;
 • dalyvauja rengiant įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodines priemones;
 • dalyvauja Projekto darbuotojams skirtuose mokymuose, viešosiose konsultacijose, diskusijose;
 • pagal kompetenciją organizuoja asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimą, konsultuoja vertintojus;
 • kaupia, sistema bei apibendrina projekto įgyvendinimo metu surinktą informaciją;
 • bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;
 • vykdo tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

 

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : PROJEKTO VEIKLOS VYKDYTOJAS
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ PROJEKTO VEIKLOS VYKDYTOJAS

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Darbo krūvis  – 0,5 etato.

PROJEKTO „ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS“ (NR. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001)VEIKLOS VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

„Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (toliau – Projektas) veiklos vykdytojas. Projekto veiklos vykdytojo pareigybė užtikrinti tinkamą Projekto veiklos 1.1. „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodinės bazės sukūrimas“ produktų rengimą ir jų kokybės priežiūrą. Projekto veiklos vykdytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Projekto finansavimui skiriamų lėšų.

 

Pareigybės lygis – A1

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti transporto inžinerijos aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti patirties rengiant ar įgyvendinant transporto sektoriaus profesinio mokymo programas ir / arba pasiekimų vertinimui skirtas užduotis profesinio mokymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinį mokymą;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

 

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 • rengia kompetencijų vertinimo užduotis;
 • dalyvauja rengiant įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodines priemones;
 • dalyvauja Projekto darbuotojams skirtuose mokymuose, viešosiose konsultacijose, diskusijose;
 • pagal kompetenciją organizuoja asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimą, konsultuoja vertintojus;
 • kaupia, sistema bei apibendrina projekto įgyvendinimo metu surinktą informaciją;
 • bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;
 • vykdo tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : PROJEKTO VEIKLOS VYKDYTOJAS
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO (-ĖS);

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Darbo funkcijos :

 1. vadovaujantis buhalterinės apskaitos įstatymais formuoja mokyklos apskaitos politiką, užtikrina jos finansinį stabilumą.
 2. Vadovauja rengiant ir priimant pirminių apskaitos dokumentų formas, naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos dokumentų formų;
 3. Kontroliuoja ūkinių operacijų, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi.
 4. organizuoja mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą,
 5. kontroliuoja inventorizaciją;
 6. kontroliuoja turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą;
 7. kontroliuoja mokyklos buhalterijos darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, susijusias su jų judėjimu;
 8.  kontroliuoja apyvartos bei sąmatų vykdymo išlaidų, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės mokyklos veiklos rezultatų apskaitą
 9. Organizuoja buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų dokumentų patikras mokykloje.
 10. kontroliuoja finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaitą;
 11. Užtikrina visos buhalterinės informacijos apie mokyklos veiklą, jos materialinę padėtį, pajamas ir išlaidas formavimą ir pateikimą laiku;
 12. Užtikrina racionalų mokyklos buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo diegiant pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;
 13. Užtikrina dokumentacijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės mokyklos veiklos rezultatų apskaitą;
 14. Užtikrina teisingą darbo užmokesčio apskaičiavimą ir mokėjimą;
 15. Užtikrina teisingą skaičiavimą ir pervedimą mokesčių į valstybės, regiono ir vietos biudžetus, draudimo įmokų, mokesčių į banko įstaigas;
 16. Užtikrina, kad būtų sudarytos finansinės ataskaitos ir suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamiems organams;
 17. Užtikrina teisingą stipendijų apskaičiavimą ir mokėjimą.
 18. Kontroliuoja, kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos;
 19. Kontroliuoja, kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas, kiti fondai;
 20. Kontroliuoja inventorizuojant lėšas, prekes bei materialines vertybes ir pinigines lėšas.
 21. Imasi priemonių, kad būtų išvengta trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų ir prekių bei materialinių vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų.
 22. Dalyvauja forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, reikalui esant kontroliuoja perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams.
 23. Bendradarbiauja su bankais.
 24. Užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansinės bei kasinės disciplinos, išlaidų sąmatų, įstatymų iš buhalterinio balanso nurašant trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka  forminami ir atiduodami į archyvą.
 25. Dalyvauja rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus.
 26. Suteikia metodinę pagalbą mokyklos darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsikaitymų ir ekonominės analizės klausimais.
 27. Praneša mokyklos direktoriui apie visus išaiškintus mokyklos buhalterijos darbo trūkumus, paaiškinant jų atsiradimo priežastis ir siūlant būdus jiems pašalinti.
 28. Atstovauja buhalterijos interesams bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ūkio, finansų ir kitais klausimais.
 29. Siūlo mokyklos direktoriui paskirti, perkelti ar atleisti iš einamųjų pareigų buhalterijos darbuotojus.
 30. Savarankiškai susirašinėja su kitomis organizacijomis buhalterijos kompetencijos klausimais.

Reikalavimai –Gebėjimas dirbti kompiuteriu, raštvedybos žinios ir pritaikymas, kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas, sąžiningumas.

Vyriausiojo buhalterio pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį (ekonomikos ar finansų krypties) išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų finansininko-buhalterio (finansininko-ekonomisto) darbo stažą .

Kvalifikaciniai reikalavimai :

 1. buhalterinės apskaitos įstatymus;
 2. finansų, mokesčių ir ūkio įstatymus;
 3. nuostatus ir instrukcijas, kaip mokykloje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles;
 4. kaip įforminti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą buhalterijoje;
 5. finansinių skaičiavimų formas ir tvarką;
 6. kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;
 7. kaip atsiskaityti su kreditoriais ir debitoriais;
 8. juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas;
 9. kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius;
 10. kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;
 11. buhalterinių ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus;
 12. kaip vykdyti patikras ir dokumentų revizijas;
 13. Lietuvos Respublikos darbo ir darbo saugos įstatymus;
 14. darbo saugos, saugumo technikos, gaisro apsaugos taisykles ir normas.

Darbo sutartis – terminuota (nėštumo/gimdymo, vaiko priežiūros atostogų metu). Prieš pradedant dirbti – apmokome

Darbo užmokestis – iki mokesčių: 867 Eur. per mėnesį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-17.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : VYRIAUSIOJO BUHALTERIO (-ĖS)
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ PASTATŲ IR STATINIŲ, ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Darbo funkcijos :

 1. Atlikti pagalbinius darbus kitiems darbuotojams, pagal kompetencijas padėti šalinti vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus;
 2. Atlikti mokyklos patalpų einamąjį remontą pagal galimybes;
 3. Valyti, prižiūrėti ir atlikti vandens nubėgimo lovelių, latakų remontą;
 4. Atlikti smulkų stogo remontą;
 5. remontuoti vidaus ir lauko inventorių, keisti spynas, atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus lauke ir viduje;
 6. esant būtinybei, padėti mokyklos darbuotojams tvarkyti, perstatinėti baldus, paruošti patalpas valymo darbams;
 7. padėti paruošiant patalpas naujiems mokslo metams, atlikti patalpų einamojo remonto darbus pagal poreikį;
 8. atlikti senų, avarinės būklės medžių šalinimo darbus.
 9. Dirbti kitus tiesioginio vadovo paskirtus darbus.

Reikalavimai – Kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas, sąžiningumas.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

 1. pastatų technines savybes;
 2. einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką;
 3. vandentiekio, kanalizacijos sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis.
 4. Darbininkas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų darbe;

Darbo sutartis – neterminuota. Prieš pradedant dirbti – apmokome

Darbo užmokestis – iki mokesčių: 400 Eur. per mėnesį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-08-20.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : PASTATŲ IR STATINIŲ, ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKAS
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ ELEKTRIKO

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Darbo funkcijos :

 1. tikrinti jo prižiūrimų elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę;
 2. tikrinti, ar tvarkingi apšvietimo tinklai;
 3. tikrinti, ar nekaista kontaktai pagrindiniuose skirstyklų skyduose;
 4. tikrinti, ar elektros įrenginiai nesulaužyti, nepažeista jų izoliacija, ar jie neapkrauti kokiais nors daiktais, ar neužkrauti priėjimai prie jų;
 5. tikrinti, ar uždarytos ir užrakintos skirstyklų, spintų ir kirtiklių durys;
 6. tikrinti, ar uždengtos esančios su įtampa srovinės dalys, ar nepažeista elektros tinklų izoliacija;
 7. tikrinti, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių kabeliai (laidai), ar tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, jungikliai;
 8. tikrinti, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai;
 9. žinoti mokyklos elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas;
 10. pastebėtus trūkumus nedelsiant šalinti, o jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis, reikia pranešti mokyklos direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai;
 11. laiku parengti ir pateikti direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai elektros įrenginių, prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam remontui reikalingų medžiagų paraišką;
 12. pasirūpinti, kad visada būtų reikalingų remontui medžiagų atsargos;
 13. atlikti atskirus elektros įrenginių ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus;
 14. remontuoti elektros apšvietimo sistemas;
 15. pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis jungimo schemomis;
 16. paruošti darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus;
 17. atlikti kitus buitinius elektros įrenginių ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto darbus.
 18. Elektrikas bus atsakingas už elektros ūkį.

Reikalavimai – Kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas, sąžiningumas.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

elektriko pareigoms priimamas asmuo, turintis  ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

 1. jeigu elektrikas yra atsakingas už mokyklos elektros ūkį, tai jis privalo turėti auštąjį techninį išsilavinimą ir elektros saugos AK kategoriją;
 2. gerai išmanyti elektros įrenginių darbą;
 3. Elektrikas turi būti atestuotas (turėti atitinkamą elektros saugos kvalifikaciją bei ją patvirtinantį pažymėjimą) ir laikytis elektros saugos reikalavimų;
 4. Elektrikas privalo žinoti elektrotechnikos pagrindus, pagrindinių elektrotechninių medžiagų rūšis, jų savybes ir paskirtį, elektros įrenginių gedimų, pažeidimų ir avarijų atsiradimo priežastis bei pagrindinius šalinimo būdus, elektros įrenginių aptarnavimo taisykles ir instrukcijas, nuolatinės ir kintamos elektros srovės variklių, generatorių, skirstymo aparatūros, transformatorių veikimo principus bei sandarą, nesudėtinų ir vidutinio sudėtingumo kontrolės matavimo prietaisų bei universalių įtaisų sandarą, pagrindinius rėlinės apsaugos reikalavimus.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine baze, reglamentuojančia elektriko darbą.

Darbo sutartis – neterminuota. Prieš pradedant dirbti – apmokome

Darbo užmokestis – iki mokesčių: 609 Eur. per mėnesį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-08-20.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Elektrikas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ Automechanikos profesijos mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Klasė  –  11-12 klasės.

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – taikomas darbo užmokesčio koeficientas pagal turimą kvalifikaciją,  darbo stažą ir krūvį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Automechanikos profesijos mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ Metalo technologinių darbų (profesijos)  mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas : Klasė  –  11-12 klasės.

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – taikomas darbo užmokesčio koeficientas pagal turimą kvalifikaciją,  darbo stažą ir krūvį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Metalo technologinių darbų (profesijos) mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-09-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ Elektromechanikos profesijos  mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas : Klasė  –  11-12 klasės.

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – taikomas darbo užmokesčio koeficientas pagal turimą kvalifikaciją,  darbo stažą ir krūvį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Elektromechanikos profesijos  mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-12-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24