Korupcijos prevencija

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir

(ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda, įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos

veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

rekomendacijas tvirtina Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

Mokykloje atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą asmens įdarbinimo, asmens

duomenų apsaugos ir ilgalaikio materialinio turto valdymo ir apskaitos srityse bei apibendrinus

vertinimo rezultatus darytina išvada, kad išanalizavus minėtas sritis, korupcijos pasireiškimas

Mokykloje neaptiktas ar sėkmingai valdoma. Veikla vykdoma vadovaujantis teisės aktais ir įstatymais.