Smurto prevencija

Kaip pranešti apie psichologinį smurtą ar priekabiavimą ?

Smurtas – asmens ar asmenų veikimu ar neveikimu kitam (-iems) asmeniui (-ims) padaromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijęs su darbu, dėl kurio darbuotojas patiria arba gali patirti neturtinę ir (ar) turtinę žalą;

Psichologinis smurtas – nepriimtinas vieno ar kelių asmenų elgesys, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis. Psichologinis smurtas gali būti atpažįstamas pagal kelis požymius: pasikartojimą, trukmę, stiprėjimą, piktnaudžiavimą valdžia ir tyčinį elgesį.

Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka;

Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad patyrė ar galimai patyrė smurtą ar priekabiavimą, turi teisę apie tai pranešti žodžiu arba raštu (laisvos formos ar užpildant pranešimo apie smurtą ar priekabiavimą formą) atsakingam asmeniui, per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą elektroninio pašto adresu psichologas@vavm.lt; arba galima palikti pranešimą mokyklos patyčių dėžutėje.
Pranešime Mokyklos darbuotojas ar kitas suinteresuotas asmuo, turi pateikti šią informaciją:
– pranešimo data;
– pranešėjo vardą, pavardė, elektroninio pašto adresą (jei turi), telefono numerį;
– įvykio situaciją, apraiškas ir aplinkybes;
– nurodyti jo nuomone situacijos kaltininkus ir dalyvius – kas nepriimtinai elgėsi (įstaigos darbuotojas ar kitas asmuo), jei yra žinoma, pateikti detalesnę informaciją (vardą, pavardę ir pan.);
– nurodyti galimus liudytojus;
– jeigu įmanoma, pateikti visą kitą turimą informaciją (garso įrašus, susirašinėjimą ir pan.);
– suformuluotą reikalavimą / prašymą.

Mokykla užtikrina, kad pranešėjas bus apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateiks pranešimą dėl galimo smurto ir (ar) priekabiavimo atvejo, konfidencialumas garantuojamas.

Pranešimo apie smurtą ar priekabiavimą anketa

Skip to content