PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENYS

 • Titulinis
 • PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENYS
Privatumo politika ir asmens duomenys

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) privatumo politika reglamentuoja subjektų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo tvarką.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis Mokykla laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų saugumą.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija apie fizinį asmenį).

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Mokykloje asmens duomenys renkami  šiems tikslams:

 • veiklos organizavimo dokumentų tvarkymui;
 • dokumentų valdymui ir naudojimui;
 • personalo valdymui;
 • finansų valdymui;
 • bibliotekos veiklos organizavimui;
 • bendrabučio veiklos organizavimui;
 • ūkio priežiūros dokumentų tvarkymui;
 • ugdymo proceso organizavimui;
 • audito dokumentų tvarkymui;
 • tęstinio profesinio mokymo organizavimui;
 • saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos veiklos organizavimui ir dokumentų tvarkymui;
 • informacinių technologijų valdymo dokumentų tvarkymui;
 • transporto SPMC (autodromo) veiklos administravimui;
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų administravimui.

 Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Mokykla, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Asmens duomenų rinkimas

Mokykloje asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto. Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Asmens duomenys gali būti teikiami tik vadovaujantis Įstatyme nustatytais teisėto tvarkymo kriterijais arba gavus duomenų gavėjo prašymą:

 • mokinių asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, reikalui esant – vaiko teisių apsaugos institucijai, teisėsaugos institucijoms;
 • mokinių tėvų asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, reikalui esant – vaiko teisių apsaugos institucijai, teisėsaugos institucijoms;
 • darbuotojų asmens duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijai, SODRAI, Valstybinei darbo inspekcijai, Viešųjų pirkimų tarnybai, IS KELTAS, viešoje interneto svetainėje, kompetentingoms institucijoms, darbo tarybai;
 • darbuotojų artimųjų asmens duomenys, reikalui esant, teikiami SODRAI;
 • kitų duomenų subjektų asmens duomenys niekam neteikiami, naudojami tik Mokyklos vidaus administravimo tikslams.

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 • Asmens duomenys saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti. Kai darbuotojo ar mokinio asmens duomenų nebereikia tvarkyti, priimamas sprendimas dėl jų sunaikinimo, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti suarchyvuoti pagal teisės aktų ar Mokyklos vidinius lokalinius teisės aktus ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui.
 • Bylų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio I dalimi, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo ir Profesinių mokyklų pavyzdine bylų nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 925.
 • Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Dėl ribotos kietojo disko talpos vaizdo įrašymo įrenginys po 30 kalendorinių dienų automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą. Vaizdo duomenys daryti pamokų, švenčių metu ir talpinami socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos priemonėse, saugomi tol, kol yra aktualūs, paskui trinami.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.  Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo:

 • dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;
 • mokykloje su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti;
 • darbuotojai, tvarkantys duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi pagrindinių asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimų, konfidencialumo principo;
 • darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, neprieinamos kitų kompiuterių naudotojams;
 • atsakingų asmenų, kurie tvarko darbuotojų asmeninius duomenis, kompiuteriai yra apsaugoti licencijuotomis antivirusinėmis programomis;
 • dokumentai su asmens duomenimis, jų kopijos, archyvinės ir kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose, seifuose ar patalpose;
 • darbuotojai netenka teisės tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenų, kai pasibaigia darbo santykiai su mokykla arba kai jiems pavedama vykdyti su duomenų tvarkymu nesusijusias funkcijas;
 • nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, mokykla imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Kokios yra Jūsų teisės?

 • Gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome.
 • Kreiptis į Mokyklą su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis.
 • Kreiptis į Mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinę  su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 • Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Dėl savo teisių įgyvendinimo, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į Mokyklos sekretoriatą raštu, įteikiant prašymą asmeniškai arba elektroniniu paštu adresu vavm@vavm.lt.

Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą dėl aukščiau aprašytų veiksmų, privalo patvirtinti savo tapatybę.

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies)

Mokyklos interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Mokyklos svetainėse gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Mokyklos privatumo ir slapukų politiką taikome tik tada, kai lankotės Mokyklos interneto ir jos padalinių svetainėse. Mokykla nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei pasirinkę nuorodą iš mokyklos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukas (angl., cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje lankantis siunčia į Jūsų tinklo naršyklę ir išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje. Dėl to svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart apsilankant svetainėje.

 • Svetainės naudoja nuosavus ir/arba trečiųjų šalių slapukus.

Pagal atliekamą funkciją slapukai skirstomi į:

 • Būtinuosius slapukus. Šiais slapukais aktyvinamos pagrindinės svetainės naršymo ar prieigos funkcijos. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.
 • Funkcinius arba techninius slapukus. Dėl šių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso jos veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame jis yra. (Be šių slapukų svetainė neveiks.)
 • Statistikos arba analitinius slapukus, kurie renka anoniminę informaciją ir teikia jos ataskaitas, iš kurių svetainės valdytojas gali sužinoti kaip lankytojai naudojasi svetaine.
 • Rinkodaros arba reklaminius slapukus. Jie naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių tam, kad būtų galima pateikti jiems pritaikytus reklaminius skelbimus. Jie taip pat riboja rodomų reklamų skaičių ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Tai dažniausiai trečiųjų šalių reklamuotojų slapukai.
 • Pagal galiojimo trukmę slapukai skirstomi į seanso ir ilgalaikius slapukus.

Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir svetainės darbą, Mokyklos tinklalapiuose naudojame slapukus ir renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Mokyklos interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą Sesija
_git Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę Sesija
_ga Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę 2 metai
_utmb, _utmc Google Analytics slapukai, kurie renka statistinę informaciją apie interneto svetainės lankomumą (informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką) Sesija
_utmz Google Analytics slapukas, kuris renka informaciją, iš kur į svetainę atėjo vartotojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę 6 mėnesiai
_utma Google Analytics slapukas, kuris renka informaciją, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje 2 metai

Kaip valdyti ir atsisakyti slapukų

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi, tai yra svetainės pagrindiniame puslapyje iš naujo pakeisti savo slapukų nustatymus.

Skip to content