„AUTOMECHANIKŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE“

  • Titulinis
  • „AUTOMECHANIKŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE“

Leonardo da Vinči projektas „Automechanikų praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų tobulinimas ES šalyse“, projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0849.

 

Projekto teikėjas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Leonardo da Vinci judumo konsorciumo partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Alantos technologijos ir verslo mokykla.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, siekiantys įgyti automobilių mechaniko kvalifikaciją.

Vizitai – projekto dalyviams numatomos trys 2 savaičių trukmės stažuotės Prancūzijoje, Škotijoje ir Lenkijoje. Numatoma 20 vizitų dalyvių.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti automechanikų profesinius ir bendruosius gebėjimus, siekiant įgyti profesines kompetencijas, numatytas Europos kvalifikacijų sąrangoje. Skleisti gerąją judumo patirtį siunčiančiose organizacijose ne tik ją pristatant seminaruose, bet rengiant judumo patirties pasidalinimo diskusijas baigiamųjų kursų moksleivių grupėse.

Projekto vykdymo metu siekiama:

– Supažindinti judumo dalyvius su automobilių mechanikų programų vykdymo reikalavimais priimančiose institucijose;

– Priimančiųjų partnerių mokymo įstaigose , automobilių techninės priežiūros centruose tobulinti automechanikų praktinius įgūdžius, reikalingus tolimesnei profesinei karjerai – judumas, pagrįstas pakaitiniu mokymusi;

– Priimančiųjų partnerių mokymo įstaigose per bendrus renginius ir bendrą veiklą su priimančiųjų organizacijų moksleiviais tobulinti automechanikų bendruosius gebėjimus;

– Praktinių užsiėmimų metu ir bendrų renginių, bendros veiklos metu, skatinti mokinių komunikabilumą, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, lyderystę, formuoti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, gilinti komunikacines kompetencijas, didinti motyvaciją mokytis užsienio kalbą.

Įgyvendinus projektą, dalyviai gaus stažuotės sertifikatus ir Europass mobilumo dokumentus. Stažuotė bus užskaityta kaip gamybinės praktikos dalis.

Projekto dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

-profesinio mokymo pasiekimai;

-aktyvus dalyvavimas mokyklos visuomeninėje veikloje;

-užsienio kalbos žinios (trumpas savęs pristatymas anglų kalba)

-iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas siekti tikslų

-gebėjimas dalyvauti visuomeninėje veikloje (iškalba, dainavimo, vaidinimo įgūdžiai).

Projekto rezultatai:

Laukiamas projekto rezultatas – patobulinti automechanikų praktiniai įgūdžiai ir bendrieji gebėjimai, siekiant įgyti profesines kompetencijas, numatytas Europos kvalifikacijų sąrangoje. Rezultatai bus pripažinti stažuotės sertifikatu ir tarptautiniu Europass pažymėjimu, kuriuos išduos priimantis partneris judumo pabaigoje.

Atliekant praktiką užsienio įmonėse patobulinti automechanikų praktiniai įgūdžiai sudarys galimybę projekto dalyviams susipažinti su Europos darbo rinkos reikalavimais, reikalavimais darbo vietai, darbo kokybės sąvoka, tai leis pasirengti greitesnei integracijai darbo rinkoje.

Bendra veikla ir renginiai su priimančių institucijų mokiniais padės tobulinti bendruosius gebėjimus, formuos tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.

Diskusijos su baigiamųjų kursų moksleivių grupėmis padės gilinti komunikacines kompetencijas, kūrybiškumą, savarankiškumą ir didins pasitikėjimą savimi.

Gerosios patirties sklaida siunčiančiose organizacijose didins Leonardo da Vinci programos žinomumą ir moksleivių motyvaciją neatsilikti nuo kolegų užsienio šalyse.

Tarptautinis judumas ir pasidalinimas gerąja patirtimi, padės formuoti platesnį jaunimo požiūrį, didinti toleranciją kitoms kultūroms ir tautoms.

Skip to content