PAMEISTRYSTĖS DIEGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE

 • Titulinis
 • PAMEISTRYSTĖS DIEGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE

Pasirašyta Dotacijos sutartis tarp Švietimo mainų paramos fondo ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos dėl Erasmus +: Leonardo da Vinči programos projekto 

Pameistrystės diegimo patirtis ES šalyse

(2014-1-LT01-KA102-000254)

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla siekia išplėtoti pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje galimybes. Bus palygintos Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje taikomas pameistrystės praktikos ir išskirti patirties elementai, iš kurių būtų galima mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje.

Inicijuojamo projekto tikslai:

– Susipažinti su pameistrystės mokymo formos principais Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos priimančiose institucijose

– Remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje patirties analize, įvertinti šios patirties diegimo galimybę Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje ir UAB Rimtoma.

-Parengti rekomendacijas galimam pameistrystės diegimui Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje.

Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, UAB Rimtoma.

Projekto partneriai užsienyje: Landesberufsschule Eggenburg (Austrijoje), Rhein-Maas-Berufskolleg (Vokietijoje), GARAC (Prancūzijoje)

Planuojamos dvi projekto veiklos.

1 veiklos dalyviai – automechaniko specialybės baigiamųjų kursų mokiniai. Numatomi 2 savaičių trukmės vizitai, kurių metu dalyviai 2 dienas praleis priimančios institucijos praktinio mokymo dirbtuvėse, likusį laiką atlikdami praktiką verslo įmonėse. Vizitai suplanuoti Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Vizituose judumo dalyvius prižiūrės lydintys mokytojai. Numatoma 20 vizitų dalyvių.

2 veikla – profesijos mokytojai, praktinio mokymo vadovai. Numatomi 1 savaitės rukmės vizitai, kurių metu dalyviai 2 dienas praleis priimančios institucijos praktinio mokymo dirbtuvėse, likusį laiką praleis stebėdami mokinių praktiką koordinuojančių specialistų darbą verslo įmonėse. Vizitai suplanuoti Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Numatoma 12 vizitų dalyvių.

Projekto dalyvių poreikiai:

Mokiniams:

-Susipažinti su priimančių šalių profesinio rengimo sistemomis

-Susipažinti su priimančios institucijos vykdomomis automechanikų rengimo programomis

-Susipažinti su pameistrystės mokymo formos modeliu

-Pasisemti praktinės patirties priimančių institucijų praktinio mokymo dirbtuvėse ir socialinių partnerių įmonėse, kai veikla planuojama pameistrystės principais;

-Patobulinti praktinius profesinės veikos įgūdžius naujausių technologijų naudojime;

-Susipažinti su priimančių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais, tradicijomis;

Mokytojams:

– Susipažinti su automobilių mechanikų programų vykdymo reikalavimais priimančių šalių švietimo sistemose ir priimančiose institucijose;

– Susipažinti su pameistrystės mokymo formos principais priimančiose institucijose

– Palyginti pameistrystės mokymo formos pliusus ir minusus kiekvienoje šalyje

– Įvertinti pameistrystės mokymo formos diegimo galimybę Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje.

– Perimti gerąją patirtį, kaip mokyklos bendradarbiavimas su verslo įmonėmis prisideda prie inovatyvios mokymo formos sėkmingo išplėtojimo.

-Susipažinti su priimančių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais, tradicijomis;

-Užmegzti naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.

Socialinio partnerio atstovams:

– Susipažinti su taikomais pameistrystės mokymo formos principais Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos profesinio mokymo įstaigose ir verslo įmonėse.

– Remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje patirties analize, įvertinti šios patirties diegimo galimybę UAB Rimtoma.

Įgyvendinus projektą, pasinaudojus projekto vykdymo metu sukaupta užsienio šalių gerąja patirtimi, bus parengtos rekomendacijos galimam pameistrystės diegimui Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Parengtą medžiagą mokyklos galės naudoti diegdamos pameistrystės mokymo programą, priartinant teikiamo mokymo turinį ir kokybę prie Europinio lygmens.

Informacija apie numatomą vykdyti projektą, galimybę dalyvauti atrankoje, atrankos kriterijai bus paskelbti projekto dalyvių institucijose mokytojams, mokiniams ir darbuotojams skirtuose informaciniuose stenduose ir interneto svetainės “Naujienų” skiltyje. Už informacijos paskelbimą bus atsakingi siunčiančių institucijų projektų vadovai ir socialinio partnerio paskirtas šio projekto vadovas. Norintys dalyvauti konkurse, turės užpildyti atrankos anketas, kuriose atsispindės profesijos išmanymas, mokymosi rezultatai, užsienio kalbos žinios.

Projekto dalyvių atranką kiekvienoje siunčiančioje organizacijoje vykdys direktoriaus įsakymu sudaryta projekto dalyvių atrankos komisija, kuri vykdys pokalbį su kandidatu ir vertins dalyvių anketas.

Projekto dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

Mokytojai:

-indėlis į profesinio mokymo procesą (dalyvavimas programų, metodinės medžiagos rengime, profesinio meistriškumo konkursų organizavime);

-profesinė patirtis (kvalifikacinė kategorija, darbo stažas);

-motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai pristatys savo motyvaciją pokalbio metu);

-užsienio kalbos žinios (trupas savęs pristatymas anglų kalba)

-iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas apdoroti gaunamą informaciją, siekti tikslų

Mokiniai:

 • motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai pristatys savo motyvaciją pokalbio metu)
 • profesinio mokymo pasiekimai;
 • aktyvus dalyvavimas mokyklos visuomeninėje veikloje;
 • užsienio kalbos žinios (trumpas savęs pristatymas anglų kalba)
 • iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas siekti tikslų

Socialinio partnerio atstovai:

 • aktyvus dalyvavimas vykdant įmonės ir mokyklos bendradarbiavimą
 • profesinė patirtis (kvalifikacinė kategorija, darbo stažas);
 • užsienio kalbos žinios (trumpas savęs pristatymas anglų kalba)
 • iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas apdoroti gaunamą informaciją

Projekto dalyvių atranka bus įforminama protokolu.

Informacija apie dalyvių atrankos rezultatus bus paskelbta mokyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėse.

 

Grįžti

 

Skip to content