UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

  1. Mokyklos  direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį. Apie priimtus sprendimus mokyklos direktorius informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį arba dalyvių susirinkimą (savininką). Sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu.
  2. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos nevyksta I ir II kurso (VUSPMP – po 10 kl.) mokiniams. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
  3. Penkios ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, karjeros planavimo ir prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Veikla planuojama atsakingų asmenų veiklos planuose:
Veikla Laikas, atsakingi asmenys
1. MOKSLO IR ŽINIŲ diena – integruota, pažintinė, informacinė veikla

 

Rugsėjo 3 d.

Atsakingi: grupių auklėtojai, vadovai

SPORTO ir SVEIKATOS DIENA – III gimnazijos klasėms; sportinė veikla ir varžybos, prevencinės programos Spalis

 Atsakingi: kūno kultūros mokytojai,  soc. pedagogas, psichologas

3. SAVIVALDOS diena – ugdymas karjerai

 

Spalio 5 d.

Atsakingi: Mokinių taryba, soc. pedagogas;lietuvių kalbos mokytoja R. Schmid

4. UGDYMAS KARJERAI – profesinės karjeros dienos – profesinis orientavimas; informacinė-pažintinė veikla Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, poreikius, susitarimus su socialiniais partneriais, priimančiomis organizacijomis

Atsakingi: skyrių vedėjai

3. ATVIRŲ DURŲ DIENA – veiklos neformaliose erdvėse (Litexpo ir kt.) ugdymo karjerai projektai, informacinė – pažintinė veikla Pagal atskirus planus

Atsakingi: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinsės grupės,

 

  1. Bendrųjų kompetencijų, dalykinių gebėjimų, pilietiškumo, socializacijos, prevencinis, etnokultūrinis ugdymas mokykloje vykdomas organizuojant įvairias veiklas pagal renginių planus, metodinių grupių planus.