LVPA pastato renovacija

 

„VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS PASTATO VILNIUJE, GELEŽINIO VILKO G. 16, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) GERINANT JO ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS“,  KODAS NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-123

 

Europos Sąjungos (toliau – ES) Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis atnaujintas Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos pastatas Vilniuje, gerinant jo energetines charakteristikas.

 

Projektas buvo vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtintamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720), Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

 

Projekto tikslas buvo didinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Siekiant pasiekti užsibrėžtą tikslą buvo atliktas pastato energijos vartojimo auditas, parengtas techninis projektas.

 

Įgyvendinus projektą yra pagerintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerintas pastato patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, bus išvengta avarinių situacijų.

 

Projektui įgyvendinti panaudota 633833.77 Eur Europos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Skip to content