Pagalba mokiniui

Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Vita Žukauskaitė dirba 102 B kabinete

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas
Pirmadienis 7.30 – 15.30
Antradienis 7.30 – 15.30
Trečiadienis 7.30 – 15.30
Ketvirtadienis 7.30 – 15.30
Penktadienis 7.30 – 15.15

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius;
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Mokiniai gali kreiptis, jei :

 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti;
 • Turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtų įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius.

Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis:

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.

Daugiau

Psichologinė pagalba

Psichologė  dirba 102a kabinete

Telefonas +370 (5) 261 89 02

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas Kontaktinės valandos
Pirmadienis 7.30 – 16.30   7.30 – 11.30
Antradienis 7.30 – 15.30   7.30 – 11.30
Trečiadienis 7.30 – 15.30   7.30 – 11.30
Ketvirtadienis 7.30 – 15.30   7.30 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 15.15   7.30 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais specialistais.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, sprendžiant problemas;
padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas mokiniui ugdymo(si) procese.

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai dėl jam svarbių priežasčių (jaučia nerimą, baimę, vienišumą; sunkiai sekasi bendrauti su bendraamžiais ir draugais;   dėl nesutarimų su mokytojais ar tėvais;   nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežino, kaip;   kyla problemų ir tiesiog nežino, su kuo pasitarti ar neranda atsakymų į svarbius klausimus;   taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau save pažinti, domisi žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu ir kt.);
kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
mokinį siunčia mokytojas, mokyklos administracijos atstovas.
Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai ar el. paštu psichologas@vavm.lt) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko, lankotės sutartu laiku, konsultacijos trukmė – 45 min.

Kontaktinės darbo valandos yra skiriamos tiesioginiams ryšiams su mokytojais, mokiniais bei jų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais). Konsultuojami psichologinių, emocinių, elgesio, asmenybės ir ugdymosi problemų turintys mokiniai.

Nekontaktinės valandos yra skirtos dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui užsiėmimams, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas;
konsultavimas: asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais, rekomendacijų teikimas;
švietimas: mokyklos bendruomenės narių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
psichologinių problemų prevencija: poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Daugiau

Skip to content