Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

  • Titulinis
  • Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-574

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi,

n u s t a t a u, kad:

  1. 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus šio įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas.
  2. Šio įsakymo 1 punkte nurodytam mokiniui išduodamas profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo rašomi balai:

2.1. programos modulių teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą;

2.2. programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių.

  1. Šio įsakymo 1 punkte nurodytiems mokiniams karantino laikotarpiu praktika yra įskaitoma. Rekomenduojama, kad minėtiems mokiniams, atlikusiems mažiau nei pusę praktikos programos dalies, jų pageidavimu profesinio mokymo teikėjai sudarytų galimybę likusią praktikos programos dalį atlikti kitu laiku.
  2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų bedarbių ir užimtų asmenų arba darbdavio siunčiamų, savo lėšomis pagal formaliojo profesinio mokymo programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.
  3. Laivų motoristo-elektriko mokymo programos (valstybinis kodas 330104103), Jūreivio-suvirintojo mokymo programos (valstybinis kodas 330104102), Jūreivio-laivų virėjo mokymo programos (valstybinis kodas 330104105), Paramediko mokymo programos (valstybinis kodas 440091402), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybinis kodas T32104112), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybiniai kodai M32104101 ir T32104101), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104107), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104108), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti (valstybinis kodas 265104113), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplesti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104114), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti (valstybinis kodas 265104109), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104110), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104111), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104112), Policininko mokymo programos (valstybinis kodas M44103202), Pasieniečio mokymo programa (valstybinis kodas M44103205) ir Ugniagesio gelbėtojo mokymo programos (valstybinis kodas M44103203) baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.
  4. Asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, taikomos šio įsakymo 1–2 punktų nuostatos.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                             Algirdas Monkevičius

Galerija