.

VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vaiko gerovės komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais.

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

 

  • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą;
  • Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą;
  • Kuruoti saugios aplinkos ugdymui kūrimą;
  • Atlikti spec. poreikių mokinių vertinimą ir organizuoti švietimo programų pritaikymą;
  • Įvykus krizei, organizuoti jos valdymą.

 

Komisijos pirmininkė: Ona Keršienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Komisijos nariai:

 

Vita Žukauskaitė, socialinė pedagogė metodininkė,

Ana Balabanova, socialinė pedagogė

Bielovienė Inga, psichologė,

Mantas Smolnikovas, automechanikų skyriaus vedėjas,

Tadas Klevas, praktinio mokymo vadovas,

Česlava Klim, vyresnioji lenkų kalbos mokytoja,

Tadas Ragauskas, profesijos mokytojas,

Gintaras Brazauskas, geografijos mokytojas metodininkas,

, gimnazijos skyriaus vedėja,

Vitalij Kabelis, profesijos mokytojas ekspertas,

Remigijus Janecka, vyresnysis profesijos mokytojas.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


Grįžti