Mokyklos taryba (savivaldos organas)

Mokyklos taryba (savivaldos organas) atlieka šias funkcijas:

 

  • teikia pasiūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • svarsto ir aprobuoja Įmokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • Telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždavinių sprendimui

 

Mokyklos tarybą (savivaldos organą) sudaro:

J. Gaižutienė,

K. Žostautas,

R. Janecka,

A. Jučepienė,

A. Išganaitienė,

A. Radevič